Страница 1 от 1

Правилник за астрономическите обсерватории

Публикувано: вт фев 28, 2017 14:49
от D2014
Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми
Обн. ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.
Издаден от министъра на образованието и науката

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на астрономическите обсерватории и планетариуми (АОП) в Република България.
Чл. 2. Астрономически обсерватории и планетариуми са общински центрове за подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
Чл. 3. АОП осигуряват обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез:
1. занимания по интереси;
2. кариерно ориентиране на учениците.
...
За пълния текст вижте бр. 18 на Държавен вестник от 2017 г.